Türkiye Ormancılar Derneği

 ekoturizmgrubu

        

 

 

ana sayfa  

 

            

                 
  
 
MEVZUAT
                    T.C. Anayasası
6831 - Orman Kanunu
4721 - Türk Medeni Kanun
u
4856 - Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun
2872 - Çevre Kanunu
5253 - Dernekler Kanunu
4915 - Kara Avcılığı Kanunu
    442 - Köy Kanunu
2924 - Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun
3194 - İmar Kanunu
3402 -
Kadastro Kanunu
5302 - İl Özel İdaresi Kanunu

1618 - Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
3213 -
Maden Kanunu
5686 - Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
5393 - Belediye Kanunu
5216 - Büyükşehir Belediyesi Kanunu
2863 - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
4342 - Mera Kanunu
5326 - Kabahatler Kanunu
2634 - Turizmi Teşvik Kanunu
4562 - Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
3573 - Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun
    167 - Yeraltı Suları Hakkında Kanun
    383 - Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK

5346 -
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
7126 -
Sivil Savunma Kanunu

6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci Maddesinin (A) Bendine Göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik
6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik
Orman Amenajman Yönetmeliği
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği
Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik
Orman Yol Ağı Planlarının Düzenlemesine Dair Yönetmelik
Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik
Ağaçlandırma Yönetmeliği

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Maden Kanununun 1(A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Mülga)
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Define Arama Yönetmeliği
Damga Yönetmeliği
Mesire Yerleri Yönetmeliği